Cây phượng bật gốc, trách nhiệm thuộc về ai?

Khi cây xanh trong khuôn viên học đường hoặc trên đường phố ngã đổ, gây thiệt hại về người và tài sản, trách nhiệm sẽ thuộc về ai? (đọc thêm)