Cảnh sát Mỹ sử dụng chó robot nhằm thay thế chó nghiệp vụ

Video cảnh sát Mỹ sử dụng chó robot nhằm thay thế chó nghiệp vụ (đọc thêm)