Camera của cửa hàng ghi lại hành vi lừa đảo của các đối tượng lừa lấy tiền thối trong khi chưa đưa tiền mua hàng cho nhân viên

Camera của cửa hàng ghi lại hành vi lừa đảo của các đối tượng lừa lấy tiền thối trong khi chưa đưa tiền mua hàng cho nhân viên (đọc thêm)