Cam rụng vàng vườn, nông dân khóc đứng khóc ngồi.

Cam rụng vàng vườn, nông dân khóc đứng khóc ngồi. (đọc thêm)