Cảm phục nghị lực của cô sinh viên tật nguyền nghèo khó Lô Thị Hạnh

Cảm phục nghị lực của cô sinh viên tật nguyền nghèo khó Lô Thị Hạnh (đọc thêm)