Các nhà khoa học giải mã bộ gien của cá mập trắng khổng lồ

Các nhà khoa học giải mã bộ gien của cá mập trắng khổng lồ (đọc thêm)