Bùn đổ tràn trên cầu, nhiều xe máy trượt ngã

Bùn đổ tràn trên cầu, nhiều xe máy trượt ngã (đọc thêm)