Bố lôi con khỏi ô tô đang chìm ném lại lên cầu để giải cứu

Bố lôi con khỏi ô tô đang chìm ném lại lên cầu để giải cứu (đọc thêm)