Bị cáo Hùng thừa nhận sai phạm

Bị cáo Hùng thừa nhận sai phạm (đọc thêm)