video cùng chuyên mục

Asean xác định con người là trung tâm phát triển

“Trong điều kiện thay đổi nhanh chóng, Asean xác định con người là trung tâm của phát triển. Bởi xét đến cùng, tăng trưởng và phát triển bền vững chính là để phát triển con người và vì con người…”.