9X trường nghề đạt danh hiệu “Nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp trung ương”

9X trường nghề đạt danh hiệu “Nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp trung ương” năm 2020