80 hộ dân khu kinh doanh dịch vụ Cửa Hội kêu cứu.

80 hộ dân khu kinh doanh dịch vụ Cửa Hội kêu cứu. (đọc thêm)