80 hộ dân khu du lịch biển Cửa Hội kêu cứu.

80 hộ dân khu du lịch biển Cửa Hội kêu cứu. (đọc thêm)