1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Từ 1/1/2021, ban hành quyết định nghỉ hưu tới công chức, viên chức ra sao?

Hoàng Mạnh

(Dân trí) - Bộ Nội vụ vừa ban hành hướng dẫn thực hiện quy định về tuổi nghỉ hưu theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019, có hiệu lực từ ngày 1/1/2021.

Từ 1/1/2021, ban hành quyết định nghỉ hưu tới công chức, viên chức ra sao? - 1

Từ 2021, tuổi hưu của nam và nữ đều tăng từ 3-4 tháng

Việc ban hành hướng dẫn nhằm đảm bảo tương thích với quy định về tuổi nghỉ hưu theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.

Theo đó, kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam và 04 tháng đối với lao động nữ...

Theo quy định hiện hành, cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý công chức, viên chức phải ra thông báo nghỉ hưu trước 6 tháng và ra quyết định nghỉ hưu trước 3 tháng tính đến thời điểm công chức, viên chức nghỉ hưu theo quy định.

Để bảo đảm thực hiện thống nhất các quy định liên quan đến tuổi nghỉ hưu (thời điểm thông báo nghỉ hưu, ra quyết định nghỉ hưu), sau khi thống nhất với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ đề nghị các Bộ, ngành, địa phương như sau thực hiện việc thông báo nghỉ hưu tới cán bộ, công chức viên chức.

Cụ thể, đối với trường hợp có thời điểm nghỉ hưu sau ngày 01/01/2021, khi xem xét ra thông báo nghỉ hưu và quyết định nghỉ hưu được tính trên cơ sở tuổi nghỉ hưu của công chức, viên chức theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019.

Trường hợp cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý công chức, viên chức đã ra thông báo nghỉ hưu thì không phải ra thông báo lại; thời điểm ra quyết định nghỉ hưu thực hiện theo quy định tại quy định của Luật Lao động 2019.

Đối với trường hợp có thời điểm nghỉ hưu trước ngày 01/01/2021 mà thuộc trường hợp được áp dụng lùi thời điểm nghỉ hưu theo quy định tại Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 46/2010/NĐ-CP và Khoản 2 Điều 40 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP thì không thuộc trường hợp được áp dụng tăng tuổi nghỉ hưu theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019.

Bên cạnh đó, thời điểm ra thông báo nghỉ hưu và quyết định nghỉ hưu của trường hợp trên được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.