Bạn đọc viết

Để tinh giản 100.000 công chức công bằng và hiệu quả

Dân trí Tôi rất đồng tình với quan điểm tinh giảm biên chế, nhưng có thực sự là Nhà nước cần người tài không? Mà muốn có người tài phải đổi mới cơ chế, trước hết là cơ chế trả lương, thưởng, tuyển dụng, bổ nhiệm, cơ chế đào tạo nâng cao...

Giảm biên chế là một chủ trương rất đúng, rất trúng! Nhiều người chưa hiểu lại cho rằng dùng tiền để giảm biên chế là không được, nhưng không có tiền thì làm sao giảm được biên chế? Nhiều người có lẽ cũng không hiểu nên đặt câu hỏi: tại sao tại phải tăng tuổi nghỉ hưu, tại sao không giảm tuổi nghỉ hưu để cho sinh viên mới ra trường vào làm?...

Tăng tuổi nghỉ hưu là vì quỹ Bảo hiểm đã gần cạn kiệt, nếu cứ giảm tuổi nghỉ hưu thì quỹ tiền bảo hiểm chi trả lương hưu trí sẽ bị âm trong một vài năm tới. Tức là người ăn lương hưu nhiều hơn người đang lao động vì tuổi thọ của người dân Việt Nam đang tăng lên. Còn nếu không dùng tiền ngân sách để tinh giảm biên chế thì không thể vô cớ đuổi cán bộ, công chức ra ngoài đường mà lỗi không phải của họ, lỗi là do người tuyển dụng họ. Lỗi là ở cơ chế chưa đúng, chưa phù hợp…

Tôi thấy có rất nhiều ý kiến hay, tôi rất ủng hộ quan điểm: cần phải trả lương theo hiệu quả công việc, vì vậy cần phải thực hiện khoán việc, khoán kinh phí (cơ chế khoán kinh phí hiện nay vẫn chưa phù hợp).

Khoán biên chế: Ở khối doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, họ trả lương theo hiệu quả, chất lượng công việc, theo sản phẩm đầu ra, không theo bằng cấp gì cả. Thậm chí giám đốc công ty họ cũng phỏng vấn trực tiếp, thấy có đủ năng lực, chuyên môn, họ tuyển dụng. Sau đó họ trả lương theo chất lượng, hiệu quả công việc. Họ khoán sản phẩm theo mức lương, họ thưởng theo sản phẩm tăng thêm, họ thưởng theo doanh thu, lợi nhuận tăng thêm. Vì vậy mới đúng...

Tôi rất đồng tình với quan điểm tinh giảm biên chế, nhưng có thực sự là Nhà nước cần người tài không? Thực sự các cấp các ngành từ Trung ương đến địa phương cần người tài không? Muốn có người tài phải đổi mới cơ chế, trước hết là cơ chế trả lương, thưởng, tuyển dụng, bổ nhiệm, cơ chế đào tạo nâng cao…

(minh họa: Ngọc Diệp)
(minh họa: Ngọc Diệp)

Hiện nay những cơ chế này đã lạc hậu, không còn phù hợp, cần sớm ban hành các chính sách mới phù hợp hơn như:

1/. Trả lương theo mức khoán sản phẩm công việc.

2/. Trả lương theo độ khó của công việc mà cán bộ, công chức đảm nhiệm. Ví dụ: cũng có bằng đại học như nhau, nhưng ai làm việc khó hơn thì lương cao hơn. Không căn cứ theo kiểu tăng lương theo thời gian, rồi theo mức hoàn thành nhiệm vụ chung chung. Nếu một cán bộ, công chức luôn hoàn hành vượt mức chỉ tiêu công việc được giao, có chất lượng, hiệu quả cao, đảm bảo thời gian, được thưởng về hiệu quả công việc từ nhiều lần trong 01 năm có thể tăng lương ngay. Nhưng như vậy phải có tiêu chuẩn định mức công việc, có khái niệm công việc, việc gì là khó, mã số công việc đó là gì (ví dụ: một chuyên viên của một sở, ngành cấp tỉnh quản lý soạn thảo dự thảo một báo cáo do UBND cấp tỉnh ký ban hành, thì mức độ công việc phải khó hơn so với một báo cáo của lãnh đạo cấp sở, ngành ký ban hành)...

Có thể đến năm 2016 sẽ phải có bộ tiêu chí đánh giá theo kiểu tiêu chuẩn ISO, có mã công việc, hệ số tiền công được hưởng… Như vậy không cần phải có hội đồng đánh giá gì cả, vì anh đã làm được mã công việc như vậy chắc chắn anh đạt ở trình độ như vậy. Và cần quy định: nếu anh làm được bao nhiêu công việc có mã công việc thuộc loại khó, chất lượng, hiệu quả công việc cao, đúng thời gian thì anh đương nhiên được thưởng, không cần phải bình xét, không cần phải đánh giá. Như vậy vừa dễ làm lại không nảy sinh tiêu cực, không mất thời gian bình xét. Bộ phận làm công tác thi đua, khen thưởng cũng gọn đi, giảm đi nhiều…

3/. Cần thực hiện rà soát lại sự cần thiết của các cơ quan nhà nước, đặc biệt là các cơ quan đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội… Bộ máy có cần lớn đến như vậy không? Bây giờ đã có Hiến pháp mới, sẽ ban hành các luật mới theo hướng chặt chẽ hơn, coi trọng quyền làm chủ của nhân dân hơn. Vì Nhà nước quản lý xã hội bằng Hiến pháp và pháp luật, vậy có nhất thiết phải có nhiều cơ quan tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội như hiện nay không?...

4/. Cần nghiên cứu xem người dân thực sự cần gì? Nếu công khai thủ tục hành chính, giảm thủ tục hành chính không cần thiết, đồng thời tăng cường áp dụng công nghệ thông tin thì bộ máy Nhà nước có thể giảm 50% so với hiện nay. Như vậy cũng quỹ lương đó, nhưng tiền lương, thu nhập của cán bộ, công chức sẽ tăng gấp đôi. Những việc gì người dân cần thì Nhà nước mới hình thành cơ quan đó, còn nếu người dân không cần thì nên phát triển theo loại hình dịch vụ công, các doanh nghiệp, tổ chức có thể hoạt động theo luật doanh nghiệp. Như vậy Nhà nước lại tăng được phần thu từ hoạt động dịch vụ của doanh nghiệp, tổ chức, đồng thời ngân sách Nhà nước không phải gồng mình để trả lương. Như vậy đồng thời giảm sự phiền nhiễu, tiêu cực vì nếu doanh nghiệp, tổ chức nào có uy tín người dân tự biết chọn đến để làm và trả dịch vụ phí, những đơn vị nào làm không tốt tự bị đào thải.

5/. Nên công khai số lượng biên chế trong các cơ quan Nhà nước để nhân dân biết và kiểm soát. Mỗi cơ quan có trang Web riêng, họ cần công khai số lượng biên chế trong trang Web đó, công khai nhiệm vụ từng người trong đó để nhân dân biết liên hệ. Đồng thời xác định rõ trách nhiệm của từng người, công khai số tiền ngân sách chi thường xuyên cho cơ quan đó trong từng năm. Làm như vậy nhân dân cũng kiểm soát được việc tăng biên chế của mỗi cơ quan nhà Nước. Lý do họ tăng biên chế có phù hợp không?...

6/ Hiện nay tôi biết có nhiều Ban quản lý dự án yếu về năng lực, nhiều công trình đầu tư của nhà nước không hiệu quả, hoặc hiệu quả thấp là do họ mắc nhiều khuyết điểm trong việc triển khai đầu tư xây dựng công trình, thậm chí họ bị cấp trên phê bình, phạt tiền. Thế nhưng tôi chưa thấy họ bị cắt luôn việc, họ vẫn được giao nhiệm vụ tiếp tục làm đại diện chủ đầu tư, vẫn quản lý dự án.Đối với doanh nghiệp thì nếu yếu kém, chậm tiến độ, sẽ bị đánh giá tụt bậc xếp hạng tín nhiệm và có thể sẽ không được tham gia dự thầu các công trình. Như vậy là vẫn chưa có sự công bằng giữa doanh nghiệp và các Ban quản lý dự án.Theo tôi, nếu cơ quan, đơn vị nào bị phạt tiền có thể công khai trên báo chí. Mắc lỗi từ 02 lần trở lên thì giải thể luôn, vì người đứng đầu cơ quan đó bị cách chức, còn nhân viên thì bị cho thôi việc rồi, cần gì phải lo cho họ nữa?

7/. Việc bổ nhiệm cán bộ, công chức như hiện nay cũng chưa tốt, thậm chí còn nhiều bất công. Vậy công tác bổ nhiệm cán bộ căn cứ vào đâu? Chỉ căn cứ vào tuổi, cơ cấu, rồi bằng cấp, rồi lý luận chính trị mà không căn cứ vào năng lực thực sự, không căn cứ vào đức, vào tài thì đến bao giờ đất nước mới phát triển được?

8/. Tôi còn thấy có một hiện tượng rất đáng ngại trong không ít cơ quan Nhà nước, là người đứng đầu không xác định được vai trò, trách nhiệm, thẩm quyền của mình, rất yếu năng lực. Họ luôn dùng kiểu “lấy ý kiến tập thể”, rồi sau này có xảy ra vấn đề gì thì trách nhiệm là chung của tập thể. Nhưng cái “tập thể” đó có nhiều người không đủ năng lực, trình độ, kinh nghiệm, sự hiểu biết để nhận biết các sự việc, hiện tượng, để giải quyết vấn đề theo hướng hiệu quả nhất, có lợi nhất. Vì vậy lấy ý kiến của họ họ cũng chỉ là nói dựa, thậm chí phản khoa học... Chính vì vậy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu là rất quan trọng. Họ cần phải đủ tài, đủ đức, đủ trình độ, năng lực, kinh nghiệm, sự hiểu biết để quyết định những vấn đề quan trọng. Nếu không thì cần họ đứng đầu cơ quan để làm gì?...

Tôi cũng chỉ là một Phó phòng thôi, nhưng muốn nói nhiều vấn đề, muốn hiến kế, vì tôi yêu nước. Tôi biết có rất nhiều người cũng muốn tâm huyết đóng góp cho dân, cho nước. Nhưng những việc làm tâm huyết vì dân của tôi và của nhiều người như thế có được tác dụng phần nào hay không còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố.

Dù sao tôi cũng rất hài lòng với việc Bộ Nội vụ xây dựng đề án tinh giảm biên chế, nhưng tôi cho rằng chính sách này cần phải đồng bộ với nhiều chính sách khác về tiền lương, tiền công, bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ, công chức. Cải cách thủ tục hành chính, công khai, minh bạch…

Thành Tiến: dtlc@gmail.com

MỚI NHẤT
Khoảng cách tai hại giữa hiện tượng và bản chất
Khoảng cách tai hại giữa hiện tượng và bản chất

(Dân trí) - thoạt nhìn các vụ việc trên thì đúng là “hôi hoa, hôi nhãn, hôi bia” nhưng tìm hiểu sâu thì có vụ việc lại không phải hoàn toàn như vậy. Ở đời quả là nhiều trường hợp mà hiện tượng có vẻ giống nhau nhưng bản chất lại khác nhau xa là thế.

Thứ ba, 11/02/2014 - 10:10

Phở bình dân giá 200 ngàn đồng gây sốc
Phở bình dân giá 200 ngàn đồng gây sốc

Bức ảnh chụp hóa đơn tính tiền phở gây sốc ở Hà Nam khiến cư dân mạng phát hoảng. Điều đáng nói, chỉ vài ngày trước, một du khách nước ngoài tâm sự về việc tại sao anh ta không bao giờ quay trở lại Việt Nam bởi nạn "chặt chém".

Thứ ba, 11/02/2014 - 08:05

Điều kiện CẦN và ĐỦ cho xe đạp "lên ngôi"
Điều kiện CẦN và ĐỦ cho xe đạp "lên ngôi"

(Dân trí) - Đề án thí điểm phát triển cung cấp dịch vụ xe đạp công cộng trong khu vực trung tâm của thành phố 5 thành phố trực thuộc Trung ương nhận được khá nhiều ủng hộ. Nhưng những bất cập về cơ sở hạ tầng và ý thức vẫn được xác định là “rào cản” chính.

Thứ hai, 10/02/2014 - 04:02

Nộp phạt thẳng cho CSGT: Áp dụng trong trường hợp nào?
Nộp phạt thẳng cho CSGT: Áp dụng trong trường hợp nào?

(Dân trí) - Để làm rõ hơn đề xuất về việc người vi phạm giao thông nộp phạt trực tiếp cho Cảnh sát giao thông (CSGT), Phóng viên Dân trí đã có cuộc trao đổi nhanh với Thiếu tướng Nguyễn Văn Tuyên - Cục trưởng Cục CSGT đường bộ - đường sắt...

Thứ hai, 10/02/2014 - 03:09

Lại nói về chuyện phạt và nghịch lý "đường thẳng - đường cong"
Lại nói về chuyện phạt và nghịch lý "đường thẳng - đường cong"

(Dân trí) - Hiếm có nước nào trên thế giới mà chủ đề phạt vi phạm giao thông luôn là thời sự nóng bỏng như ở VN. Nguyên nhân có lẽ bởi dân thấy luật lệ gì mà cứ “sáng đúng, chiều sai, đến mai lại đúng” và mục tiêu chính vẫn là… thu được nhiều tiền phạt?

Thứ hai, 10/02/2014 - 02:18

“Gọi gạo” -  phong tục độc đáo
“Gọi gạo” - phong tục độc đáo

(Dân trí) - Là một trong những phong tục độc đáo, sau một thời gian khá dài không duy trì được do chiến tranh, năm 1990 tục “gọi gạo” của thôn Phúc Lễ (xã Phúc Hòa, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) lại được khôi phục.

Thứ hai, 10/02/2014 - 09:50

“Phá băng” bất động sản bằng cách… nhen lửa với nhà giá rẻ
“Phá băng” bất động sản bằng cách… nhen lửa với nhà giá rẻ

(Dân trí) - “Gói trợ giúp tín dụng thời gian tới sẽ vượt nhiều lần con số 30.000 tỷ đồng - một điều kiện thuận lợi để phát triển thị trường nhà ở tại phân khúc giá thấp. Đây là căn cứ xác thực để nói bất động sản sẽ “nóng” hơn tại khu vực này”…

Thứ hai, 10/02/2014 - 07:22

Đầu năm nói chuyện đi chùa và những ngôi chùa không có hòm công đức
Đầu năm nói chuyện đi chùa và những ngôi chùa không có hòm công đức

Dù đang sống trong vòng quay khắc nghiệt của nền kinh tế thị trường, dù ngay tại trung tâm kinh tế của cả nước nhưng những ngày đầu năm, đến các đền, chùa, phủ vẫn thấy rõ cái không khí “tháng giêng là tháng ăn chơi” của người Việt Nam.

Chủ nhật, 09/02/2014 - 04:32

Giá trông giữ xe tại các đền, chùa tăng tới 100%
Giá trông giữ xe tại các đền, chùa tăng tới 100%

(Dân trí) - Trong dịp lễ Tết, giá trông giữ xe ô tô, xe máy tại các đền, chùa tăng cao từ 40-100%, dịch vụ bún phở cũng tăng 40% so ngày thường.

Chủ nhật, 09/02/2014 - 02:45

Chọi chó đẫm máu tại Hà Nội là video được xem nhiều nhất tuần
Chọi chó đẫm máu tại Hà Nội là video được xem nhiều nhất tuần

(Dân trí) - Những hình ảnh rùng mình ghi lại vụ chọi chó giữa Hà Nội, hình ảnh bên trong nhà Quốc hội trước ngày hoàn công, Tết đặc biệt của gia đình “bố ở ống cống nuôi con đại học” là những clip được chú ý nhất Dân trí trong tuần qua.

Chủ nhật, 09/02/2014 - 02:15

Ước mơ xa vời: Không còn những chuyến xe “bão táp”
Ước mơ xa vời: Không còn những chuyến xe “bão táp”

(Dân trí) - Kỳ nghỉ Tết năm nay dài hơn hẳn những năm trước, nhưng nỗi khổ bị “hành xác” trên những chuyến tàu xe “bão táp” xem ra vẫn y nguyên. Thật xót xa khi có người dân phải nhấn mạnh kiến nghị tới các ngành chức năng: muốn được đối xử như “với Con Người” (!?)

Chủ nhật, 09/02/2014 - 12:20

“Triệu phú” Hào Anh mất tiền oan vì sự chậm trễ của cơ quan chức trách
“Triệu phú” Hào Anh mất tiền oan vì sự chậm trễ của cơ quan chức trách

(Dân trí) - Ngày 8/2, nguồn tin của Dân trí cho biết, Sở LĐ - TB&XH tỉnh Cà Mau đã có báo cáo đến UBND tỉnh này về số tiền tiết kiệm của cháu Nguyễn Hào Anh - nạn nhân từng bị hành hạ như thời trung cổ cách nay 3 năm.

Chủ nhật, 09/02/2014 - 12:05

ĐÁNG QUAN TÂM
Vụ “hôi của” gây xôn xao ở Quảng Bình: Yêu cầu công an vào cuộc
Vụ “hôi của” gây xôn xao ở Quảng Bình: Yêu cầu công an vào cuộc

(Dân trí) - Sáng 9/2, ông Đinh Quý Nhân, Chủ tịch UBND huyện Minh Hóa (Quảng Bình) xác nhận với PV Dân trí, UBND huyện này đã gửi văn bản yêu cầu Công an huyện Minh Hóa xác minh và báo cáo chi tiết diễn biến vụ việc “hôi của” xảy ra trên địa bàn hôm 21/1.

Chủ nhật, 09/02/2014 - 09:03

Tha hồ "chặt chém" người đi "vay nợ" Bà Chúa Kho
Tha hồ "chặt chém" người đi "vay nợ" Bà Chúa Kho

(Dân trí) - Nhiều ngày nay, hàng vạn du khách đổ về Đền Bà Chúa Kho - TP Bắc Ninh, mong được làm “con nợ” bà Chúa. Với quan niệm đi vay Bà Chúa Kho không tiếc tiền lễ mới thiêng, các gia chủ đã trở thành “món mồi” béo bở để các dịch vụ “chặt chém”.

Thứ bảy, 08/02/2014 - 02:25

Dân công sở vật vã vì con... chưa đi học
Dân công sở vật vã vì con... chưa đi học

Xin đi làm muộn, xin nghỉ việc cơ quan để ở nhà trông con, thậm chí chấp nhận bị trừ thi đua - đó là tình trạng đang diễn ra phổ biến với nhiều cặp vợ chồng trẻ có con nhỏ, khi mà đầu năm, nhà trường, dịch vụ trông trẻ còn chưa mở cửa.

Thứ bảy, 08/02/2014 - 11:15

Xe đạp công cộng trong 5 thành phố: “Không nên làm ồ ạt”
Xe đạp công cộng trong 5 thành phố: “Không nên làm ồ ạt”

(Dân trí) - Trao đổi với phóng viên Dân trí, nhiều chuyên gia ủng hộ việc phát triển xe đạp công cộng ở 5 thành phố trực thuộc Trung ương nhưng lưu ý không nên phát triển ồ ạt mà phải chọn những khu vực, tuyến đường phù hợp cho người sử dụng.

Thứ bảy, 08/02/2014 - 11:10

Về Hòe Thị xem “Con Đĩ  đánh bồng”
Về Hòe Thị xem “Con Đĩ đánh bồng”

(Dân trí) - Mùa xuân, mùa của lễ hội. Mỗi địa phương lại có một phong tục, màn diễn trò trong lễ hội khác nhau. Có một nơi thuộc xứ Diễn xưa (nay là Từ Liêm - Hà Nội), trong lễ hội có màn thổi cơm thi và đặc biệt là trò “Con Đĩ đánh bồng”.

Thứ bảy, 08/02/2014 - 10:08

Tết Thầy xưa và nay
Tết Thầy xưa và nay

(Dân trí) - Tết thầy ngày xưa đơn giản về vật chất, nhưng về tinh thần thì mang đậm truyền thống uống nước nhớ nguồn, tôn sư trọng đạo. Ngày nay, Thầy được hiểu theo nghĩa rộng hơn…Đáng buồn là có những người lợi dụng Tết để trục lợi, hối lộ "khéo léo"…

Thứ bảy, 08/02/2014 - 09:48

Hài hước về một con đường mới làm
Hài hước về một con đường mới làm

(Dân trí) - Những bức ảnh chụp về con đường này đăng tải trên báo Dân trí đã đem lại có bạn đọc rất nhiều cảm xúc và suy nghĩ hài hước.

Thứ bảy, 08/02/2014 - 07:44

Người người lên chùa cúng sao giải hạn mùng 8
Người người lên chùa cúng sao giải hạn mùng 8

(Dân trí) - Mùng 8 tháng Giêng là ngày cúng sao giải hạn lớn nhất của năm nên trong ngày này, các ngôi chùa tấp nập người đến dâng sớ, thắp đèn cầy cầu mong điều tốt lành cho bản thân và gia đình.

Thứ sáu, 07/02/2014 - 09:35

Hà Nội sẽ hết loạn gắn biển số nhà
Hà Nội sẽ hết loạn gắn biển số nhà

(Dân trí) - Để siết lại tình trạng người dân gắn biển số nhà tùy tiện UBND TP.Hà Nội vừa ban hành quy chế gắn biển số nhà và biển chỉ dẫn công cộng.

Thứ sáu, 07/02/2014 - 08:14

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công chức không đi lễ hội trong giờ làm việc
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công chức không đi lễ hội trong giờ làm việc

(Dân trí) - Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo vừa chỉ đạo nghiêm cấm và xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ, công chức, tập thể cơ quan, đơn vị sử dụng xe công đi lễ hội và tổ chức đi lễ hội trong giờ làm việc.

Thứ sáu, 07/02/2014 - 08:13

Điệp khúc mới "Phí... đường đẹp"
Điệp khúc mới "Phí... đường đẹp"

(Dân trí) - Có những “điệp khúc” dân rất sợ phải nghe nhưng vẫn ngân vang dài dài. Nào là kinh doanh lỗ, phải tăng giá. Nào là đã đầu tư lớn, nay phải thu phí. Nào là nước ngoài làm vậy, ta vẫn chưa…Năm mới vừa mở màn đã có ngay điệp khúc mới “Phí đường đẹp”!

Thứ sáu, 07/02/2014 - 03:00

Ngẫm về tâm linh & mê tín nhân mùa lễ hội
Ngẫm về tâm linh & mê tín nhân mùa lễ hội

(Dân trí) - … Do tác động của mặt trái cơ chế thị trường dẫn đến nhận thức sai lệch văn hoá tâm linh và các hoạt động văn hoá tâm linh. Do thiếu hiểu biết nên không ít kẻ lợi dụng để kiếm lợi, làm phá vỡ không gian văn hóa và sự thiêng liêng…

Thứ sáu, 07/02/2014 - 01:50