Tiểu sử Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Quang Phong

(Dân trí) - Ngày 20/7/2021, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV, ông Vương Đình Huệ được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Tiểu sử Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ - 1

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại lễ tuyên thệ nhậm chức ngày 20/7/2021.

- Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sinh ngày 15/3/1957; Dân tộc: Kinh  

- Quê quán: xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An 

- Ngày vào Đảng: 9/3/1984; ngày chính thức: 9/9/1985 

- Trình độ chuyên môn: Giáo sư, Tiến sĩ Kinh tế 

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ

- Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa XII, XIII 

- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa X, XI, XII, XIII 

- Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội: Khóa XIV (từ 31/3/2021). Chủ tịch Quốc hội khóa XV từ ngày 20/7/2021 

- Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia (từ 4/2021) 

- Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh (từ 4/2021) 

- Bí thư Thành ủy Hà Nội (2/2020-3/2021) 

- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XIV, XV

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 1974-1978: Sinh viên trường Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội (nay là Học viện Tài chính)

- 1979-1985: Giảng viên Trường Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội (nay là Học viện Tài chính)

- 1986-1990: Nghiên cứu sinh tại Bratislava, Slovakia

- 1991-2001: Giảng viên, Phó Trưởng khoa, Trưởng khoa, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội (nay là Học viện Tài chính)

- 2001-2006: Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước

- 2006-2011: Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, Tổng Kiểm toán Nhà nước 

- 8/2011-5/2013: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Bộ Trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty đầu tư kinh doanh vốn Nhà nước, Chủ tịch Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Đại biểu Quốc hội Khóa XIII đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định (từ tháng 7/2011).

- 12/2012-1/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

- 1/2016-4/2016: Ủy viên Bộ Chính trị Khóa XII, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam

- 4/2016-2/2020: Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, Ủy viên Ban cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ (tới tháng 12/2017); Đại biểu Quốc hội khóa XIV đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh (từ tháng 7/2016); Chủ tịch Hội đồng tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia; Trưởng Ban Chỉ đạo nghiên cứu và thực hiện cải cách chính sách tiền lương nhà nước; Trưởng Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp; Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững; Trưởng Ban chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế, Chủ tịch Ủy ban Chỉ đạo quốc gia về cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại (Ủy ban 1899) và là Chủ tịch các Hội đồng quốc gia, Trưởng các Ban Chỉ đạo khác theo lĩnh vực liên quan. 

- 2/2020-3/2021: Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô, Trưởng đoàn Đại biểu quốc hội khóa XIV Thành phố Hà Nội. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII được bầu tái cử Ban Chấp hành Trung ương và được Ban Chấp hành Trung ương bầu tái cử Bộ Chính trị khóa XIII.

- Từ 3/2021-7/2021: Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội khóa XIV, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia. 

- Từ tháng 7/2021 đến nay: Đại biểu Quốc hội Khóa XV, đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hải Phòng. Ngày 20/7/2021, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV, được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.