Bế mạc Đại hội Thi đua toàn quốc lần thứ VII:

Thi đua phải đi liền với trung thực

(Dân trí) - Hôm qua 6/10, Đại hội thi đua yêu nước lần thứ 7 đã bế mạc sau 3 ngày làm việc. Gần 1.300 đại biểu ưu tú của cả nước đã bịn rịn chia tay nhau và hứa tiếp tục thi đua lao động sản xuất giỏi để 5 năm nữa gặp lại.

Trong bài phát biểu bế mạc đại hội, Thủ tướng Phan Văn Khải - Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương một lần nữa biểu dương thành tích của anh hùng, chiến sỹ thi đua, điển hình tiên tiến về dự đại hội: "Những việc làm cao đẹp của các anh hùng, chiến sĩ thi đua nhắc nhở mọi người, nhất là những cán bộ công chức, phải đề cao trách nhiệm, tận tuỵ trong công việc, nâng cao hiệu quả công tác, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, quan liêu, xa rời dân, vi phạm quyền lợi và lợi ích của nhân dân".

 

Thủ tướng lưu ý, kết quả 3 ngày làm việc của đại hội phải được tiếp nối và phát huy trong cuộc sống, trên mọi mặt hoạt động của nhân dân ta trong những năm tháng sắp tới, đưa đất nước ta phát triển nhanh, bền vững, kết hợp hài hoà tăng trưởng kinh tế, công bằng xã hội...Đó là những phương hướng và nội dung tổng quát của công tác thi đua, khen thưởng trong thời gian tới.

 

Cũng trong diễn văn bế mạc, Thủ tướng đã nhấn mạnh với các đại biểu dự đại hội 4 vấn đề: Thi đua không phải là đặt thêm ra những công việc riêng biệt, cao xa, mà là hàng ngày làm những công việc trong nhiệm vụ thường xuyên của mỗi ngành, mỗi cấp, mỗi người, như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Người người thi đua, ngành ngành thi đua, ngày ngày thi đua..."; Thi đua diễn ra trong mọi công việc, ở mọi nơi, mọi lúc, song hiện nay chủ yếu là trong việc thực hiện nhiệm vụ trung tâm phát triển kinh tế, trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; Thi đua phải đi liền với lòng trung thực, tôn trọng sự thật, bảo vệ sự thật, không dung dưỡng cách làm gian dối, tô hồng thực trạng, che giấu sai hỏng, nói vống công lao, "nặn" ra thành tích giả tạo...

 

Thủ tướng cho rằng: Đổi mới nội dung và hình thức khen thưởng là rất quan trọng. Công tác khen thưởng phải thực sự nghiêm túc, đánh giá đúng thành tích, không cảm tình, nể nang và kiên quyết chống các hành vi sách nhiễu, mua chuộc. Trong đó, những hình thức biểu dương, tôn vinh tập thể và cá nhân xuất sắc mang tính quần chúng sâu đậm cần được phát triển và đề cao hơn nữa.

 

Kết thúc bài phát biểu, thay mặt lãnh đạo Đảng, Chính phủ và Hội đồng Thi đua - khen thưởng Trung ương, Thủ tướng Phan Văn Khải ra lời kêu gọi toàn dân, toàn quân, toàn Đảng, các đoàn thể nhân dân phát huy truyền thống yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2006 và 5 năm 2006 - 2010, tạo bước tiến mới, mạnh mẽ hơn về tốc độ và chất lượng tăng trưởng, kết hợp tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hoá xã hội, phát triển con người...

 

Hồng Hạnh

Đọc thêm