Khai mạc Hội nghị Văn hóa toàn quốc

Quang Phong

(Dân trí) - Hôm nay ngày 24/11, Hội nghị Văn hóa toàn quốc được tổ chức nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong công tác văn hóa, văn nghệ; kết quả xây dựng văn hóa, con người Việt Nam.

Ông Nguyễn Văn Hùng - Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, quy mô của Hội nghị được tổ chức khá lớn. Ngoài việc tổ chức tại Hội trường Diên Hồng với số lượng gần 600 đại biểu gồm lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, văn nghệ sĩ, các tổ chức chính trị xã hội được lựa chọn để dự hội nghị, còn nối với các điểm cầu ở các địa phương trên cả nước.

Ban Tổ chức cho biết, Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần này nhằm đánh giá việc triển khai đường lối, chủ trương, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác văn hóa, văn nghệ thời gian qua; kết quả xây dựng văn hóa, con người Việt Nam sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác văn hóa, văn nghệ trong giai đoạn 2021 - 2026, tầm nhìn đến năm 2045.

Khai mạc Hội nghị Văn hóa toàn quốc - 1

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: Quốc Chính).

Hội nghị cũng là diễn đàn để lắng nghe và là dịp cổ vũ, động viên các nhà văn hóa, trí thức, văn nghệ sĩ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong ý chí, hành động; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại, triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng...

Với hơn 150 tham luận của các chuyên gia, nhà quản lý, văn nghệ sĩ, trí thức, nhà khoa học… nhằm khẳng định rõ hơn vai trò "soi đường cho quốc dân đi" của văn hóa, đồng thời, các tham luận cũng hiến kế định hướng phát triển văn hóa và con người trong giai đoạn mới, từ đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và  ý thức của con người Việt Nam thời đại mới.

Hội nghị được tổ chức tại phòng họp Diên Hồng, tòa Nhà Quốc hội.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ có bài phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Cũng trong sáng nay, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa báo cáo tóm tắt về việc "Kế thừa, phát huy truyền thống văn hóa dân tộc; Xây dựng, phát triển văn hóa sau 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước; Các định hướng, giải pháp chủ yếu nhằm phát triển văn hóa, con người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng".

Sau bài phát biểu của Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng, các đại biểu của Hà Nội, Thừa Thiên Huế, An Giang, đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ sẽ trình bày tham luận.