1. Dòng sự kiện:
  2. Metro số 1 TPHCM
  3. Cải tạo kênh rạch ô nhiễm ở TPHCM

Hà Nội thí điểm không tổ chức HĐND phường từ năm 2021

(Dân trí) - TP Hà Nội sẽ thí điểm mô hình chính quyền đô thị từ năm 2021. Trong thời gian thí điểm, TP Hà Nội không tổ chức HĐND phường.

Chiều 27/11, với 81,16% số đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua dự thảo Nghị quyết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP Hà Nội.

Việc thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP Hà Nội được thực hiện từ ngày 1/7/2021 cho đến khi Quốc hội quyết định chấm dứt thực hiện thí điểm. Trong giai đoạn thí điểm, TP Hà Nội không tổ chức HĐND phường.

Theo mô hình thí điểm này, HĐND cấp quận, thị xã sẽ quyết định, phân bổ, điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách; phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách quận, thị xã, trong đó bao gồm ngân sách của các phường trực thuộc, theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước; đồng thời quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án nhóm B, nhóm C sử dụng vốn đầu tư công tại các phường trực thuộc…

Hà Nội thí điểm không tổ chức HĐND phường từ năm 2021 - 1
Từ năm 2021, TP Hà Nội sẽ thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị

Với UBND quận, thị xã có nhiệm vụ xây dựng, trình HĐND cùng cấp quyết định các nội dung liên quan và tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐND; Căn cứ vào nghị quyết của HĐND cùng cấp, quyết định giao và điều chỉnh nhiệm vụ thu, chi ngân sách cho các phường trực thuộc, quyết định các chủ trương, biện pháp triển khai thực hiện ngân sách…

Đối với UBND phường chỉ đề xuất chủ trương đầu tư chương trình, dự án đầu tư công sử dụng vốn ngân sách nhà nước; tham gia ý kiến về chủ trương đầu tư dự án thuộc thẩm quyền quyết định của cơ quan, cá nhân có thẩm quyền. UBND phường không có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Về cơ cấu tổ chức, UBND phường gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các công chức khác của phường. UBND phường loại I và loại II có không quá 2 Phó Chủ tịch; phường loại III có 1 Phó Chủ tịch. Chủ tịch UBND phường là người đứng đầu UBND và chịu trách nhiệm trước HĐND, UBND và Chủ tịch UBND quận, thị xã và trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn.

Nghị quyết nêu rõ HĐND, UBND phường nhiệm kỳ 2016 - 2021 kết thúc nhiệm vụ vào ngày 30/6/2021. Kể từ ngày 1/7/2021, UBND phường thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Nghị quyết này.

Quang Phong