Xe ô tô lấn lán bị cản đường rồi... lấn hẳn sang cả làn phía ngoài

Xe ô tô lấn lán bị cản đường rồi... lấn hẳn sang cả làn phía ngoài (đọc thêm)