Xe Air Blade bốc cháy ngùn ngụt trên phố Đà Nẵng

Xe Air Blade bốc cháy ngùn ngụt trên phố Đà Nẵng