Vừa mới thẩm tra lý lịch, Vũ nhôm đã kêu bị oan

Vừa mới thẩm tra lý lịch, Vũ nhôm đã kêu bị oan