Vừa đến đất Quảng Ninh, khách đã giục nhà hàng om mấy nồi ba gai chuối đậu

Vừa đến đất Quảng Ninh, khách đã giục nhà hàng om mấy nồi ba gai chuối đậu (đọc thêm)