Video tìm thấy iPhone X "sống khỏe" hơn 2 tuần dưới đáy sông

Video tìm thấy iPhone X "sống khỏe" hơn 2 tuần dưới đáy sông (đọc thêm)