video_20180605_165256

Thực trạng cầu Khuổi Luồn, xã Hữu Sản, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang (đọc thêm)