Vận động viên Philippines biểu diễn giành HCV võ gậy

Vận động viên Philippines biểu diễn giành HCV võ gậy, nội dung phi truyền thống với vũ khí (đọc thêm)