Va chạm giao thông vì hai xe container tạt đầu nhau

Va chạm giao thông vì hai xe container tạt đầu nhau (đọc thêm)