TS.BS Nguyễn Trung Cấp- Phó trưởng khoa Cấp cứu, BV Nhiệt Đới TW

TS.BS Nguyễn Trung Cấp- Phó trưởng khoa Cấp cứu, BV Nhiệt Đới TW