Trao tiền nhân ái cho gia đình anh Vi Văn Quàng.

Trao tiền nhân ái đến gia đình anh Vi Văn Quàng.