TPHCM truy tặng 41 danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

TPHCM đã truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho 41 mẹ có nhiều cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
Mới nhất