video cùng chuyên mục

Tín hiệu khả quan cho việc thực hiện số hóa truyền hình

Kết quả bước đầu thực hiện đề án số hóa truyền hình rất khả quan nên việc lùi thời điểm "tắt mềm" đối với 4 thành phố lớn sẽ không ảnh hưởng đến lộ trình của đề án