Thủ tướng Nhật Bản, Tổng thống Chile đến Đà Nẵng, Việt Nam

Thủ tướng Nhật Bản, Tổng thống Chile đến Đà Nẵng, Việt Nam - VTC1 (đọc thêm)