Thứ trưởng Lê Văn Thanh: Có danh sách đến đâu, chi trả đến đó

“Đối với lao động tự do, nếu có đối tượng nào chắc chắn rồi, lập danh sách và phê duyệt chi trả đến đó, không cần phải đợi cho đầy đủ hết…”, Thứ trưởng Lê Văn Thanh chỉ đạo.
Mới nhất