Thăm lại Pà Khốm.

Điểm trường Pà Khốm, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, Nghệ An, (đọc thêm)