Sạt lở cuốn phăng nhiều nhà dân xuống sông

Sạt lở cuốn phăng nhiều nhà dân xuống sông (đọc thêm)