Rừng bần bị bức tử.

Rừng bần bị bức tử. (đọc thêm)