Phú yên: Phá đường dây chuyên làm giả giấy tờ xe gắn máy

video kèm tin (đọc thêm)