Ông Trần Quốc Lục nói về bất cập của dự án.

Ông Trần Quốc Lục nói về bất cập của dự án.