Ông Kế kể lại giây phút bị địch tra tấn dã man.

Ông Kế kể lại giây phút bị địch tra tấn dã man. (đọc thêm)