Ông Hoàng Quang Phòng - Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp VN

Theo ông Phòng, tạm chưa bàn việc tăng lương tối thiểu cho năm 2021. (đọc thêm)