NSND Đào Bá Sơn chia sẻ kỷ niệm về "anh Chí" Bùi Cường

NSND Đào Bá Sơn chia sẻ kỷ niệm về "anh Chí" Bùi Cường (đọc thêm)