Người làm chứng cho biết.

Người làm chứng cho biết. (đọc thêm)