Người dân tập luyện cho màn đại Xoè 5000 người trong Lễ hội Mường Lò

Người dân tập luyện cho màn đại Xoè 5000 người trong Lễ hội Mường Lò (đọc thêm)