Người dân không vi phạm pháp luật khi đếm xe ở trạm BOT Ninh Lộc.

Nếu lấy chủ trương: "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra" làm tiêu chí trong hoạt động quản lý nhà nước, giám sát là quyền của người dân, việc này cần được khuyến khích chứ không phải là vi phạm pháp luật. (đọc thêm)