Người dân hân hoan đổ lên chùa hái lộc, bóc quẻ... cầu may đầu năm

Người dân hân hoan đổ lên chùa hái lộc, bóc quẻ... cầu may đầu năm. (đọc thêm)