Người dân bức xúc vì nhà máy gây ô nhiễm.

Người dân bức xúc vì nhà máy gây ô nhiễm. (đọc thêm)