Mũi tên luôn chỉ về một hướng không đổi

Mũi tên luôn chỉ về một hướng không đổi (đọc thêm)