Một trích đoạn trong hoạt cảnh

Một trích đoạn trong hoạt cảnh (đọc thêm)