"More Than Blue" (Chỉ cần em hạnh phúc - 2009)

"More Than Blue" (Chỉ cần em hạnh phúc - 2009)