Mong muốn của người dân trồng mía Phú Yên

video kèm tin (đọc thêm)